วาดเส้น
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
พื้นฐานทางด้านการออกแบบ
ออกแบบภายใน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบนฤมิตศิลป์
ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบแฟชั่น
ความถนัดทางสถาปัตย์กรรม
เทคนิคการใช้สี
สีอะคิลิค – สีน้ำมัน
การ์ตูนล้อเลียน

      การวาดเส้น (Drawing)
      เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และการออกแบบมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการวาดเส้นทำให้เข้าใจเรื่องของ รูปทรง โครงสร้าง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะโดยการสร้างภาพสองมิติและสามมิติ โดยใช้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกที่หาง่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน เช่น ดินสอไม้ทั่วไป ดินสอสี ดินสอEE ปากกา หมึก เครยอง ดินสอถ่าน ชอล์ก ชอล์กสี ปากกา มาร์กเกอร์ ปากกาหมึกซึม ซึ่งจะเขียนลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นอย่าง กระดาษแข็ง พลาสติก หนัง ผ้า กระดาน ฯลฯ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะ

      การวาดเส้น (Drawing) เพื่อฝึกฝนทักษะขั้นพื้นฐาน
      วาดเส้น (Drawing) เป็นวิธีการสร้างภาพเพื่อสื่อความหมายทางการมองเห็นรูปร่างของวัคถุ สิ่งของ บรรยาการศ และการเกิดมิติของภาพในขั้นเริ่มแรก คือ ปัจจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งเรา์ต้องการแสดงออกหรือนำเสนอ ในบางอย่างที่เป็นรูปแบบของเราออกมา หรือเป็นการแสดงออกด้านอารมณ์ให้ผู้อื่นรับรู้จากภาพของผู้วาด และรูปภาพธรรมชาติ ฯลฯ

      วาดเส้นเป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และออกแบบด้วย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง ศิลปะไทย ลายรดน้ำ เป็นต้น ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ ดังที่ยกตัวอย่างมา จึงทำให้เราจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญทางการวาดเส้นให้แม่นยำเสียก่อน และเมื่อมีความชำนาญทางการวาดเส้นแล้วก็จะทำให้การทำงานศิลปะต่างๆ ง่ายขึ้น

      วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้นขั้นพื้นฐาน

      กระดานรองเขียน (DRAWING BOARD)
      ขนาดประมาณ 40 x 60 ซม.(A2) ควรเป็นกระดานที่มีพื้นผิวเรียบ มีน้ำหนักเบาสะดวกแก่การพกพา ขนาดใหญ่กว่ากระดาษเล็กน้อย เมื่อหนีบกระดาษติดกับกระดานแล้ว กระดาษไม่ควรเกินออกมานอกกระดาน เพราะกระดาษส่วนที่เกินออกมาจะเกิดการยับ และเสียหายได้ง่าย

      กระดาษ (PAPER)
      สำหรับวาดเส้น มีหลายชนิดสามารถเลือกใช้ได้ ตามเทคนิคของการวาดเส้นซึ่งต้องดูคุณสมบัติและความเหมาะสม เช่น น้ำหนัก การซึมซับ และผิวสัมผัส

      ยางลบ (ERASER)
      มีทั่งแบบแข็งมาก แข็งน้อย และนิ่มเหมือนดินน้ำมันสามารถปั้นและแต่งรูปแบบได้ แล้วเลือกใช้ตามเทคนิคของภาพที่วาด

      ตัวหนีบกระดาษ (BUILDING CLIP)
      ตัวหนีบกระดาษ ใช้หนีบกระดาษให้ติดกับกระดานรองวาด ไม่ให้ขยับเขยื้อนในเวลาที่ทำการวาดส่วนมากใช้แค่ 2- 4 ตัว

      มีดเหลาดินสอ (CUTTER)
      มีดเหลาดินสอ นิยมใช้มีดคัตเตอร์ เพราะมีความคมมากกว่ามีดธรรมดาสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เมื่อหมดคมและยังสามารถเลื่อนเก็บใบมีดเข้าใน เพื่อป้องกันอันตรายได้

      ดินสอ (PENCILS)
      ที่ใช้ในการวาดภาพมีด้วยกันหลากหลายชนิด และหลากหลายเบอร์คงกำหนดไม่ได้ว่าชนิดไหนหรือเบอร์ไหนดีที่สุด ขึ้นอยู่กับผู้วาดที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการ ดินสอที่นิยมใช้ในการวาดเส้น และเหมาะแก่ผู้ฝึกใหม่ คือ ดินสอ EE ซึ่งมีความดำมากเป็นพิเศษ สามารถลงน้ำหนักบริเวณที่ต้องการความเข้มได้ดี

      ที่ต่อดินสอ (PENCIL EXTENTION)
      ที่ต่อดินสอใช้ต่อดินสอที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จนมีขนาดสั้นลงเรื่ีอยๆ แล้วทำให้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกนัก จึงมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานดินสอในขนาดที่เหมาะมือ และเป็นการประหยัดดินสอได้เป็นอย่างดี

      รูปแบบของงานวาดเส้น
      รูปแบบในงานวาดเส้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

      1.รูปแบบรูปธรรม (REALISTIC)
      เป็นการวาดภาพลอกเลียนแบบธรรมชาติที่ผู้ว่าถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และความรู้สึกในบรรยากาศที่ผู้วาดได้แสดงออกทางรูปแบบและเทคนิคต่างๆ ด้วยวิธีการของตนเองลงบนชิ้นงาน จากความรู้สึกและความชำนาญในด้านเทคนิดนั้นๆ ให้เกิดความเหมือนจริงตามธรรมชาติได้มากที่สุด

      2.รูปแบบกึ่งนามธรรม(SEMI- ABTRACT)
      เป็นการวาดภาพที่ใช้การตัดทอนหรือเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดรูปแบบ รูปร่าง รูปทรง เกิดงานทางศิลปะ ตามแนวทางและความต้องการของผู้วาด ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการลงบนชิ้นงาน

      3. รูปแบบนามธรรม (ABSRTACT)
      เป็นการวาดภาพเพื่อสนองตอบอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผู้วาด ที่เน้นในเรื่องของเทคนิคต่างๆ ที่มีความชำนาญ ทั้งในเรื่องการใช้สี การลงสี รูปแบบที่แสดงของพื้นผิวภาพโดยตรง ให้เกิดภาพตามความนึกคิดและจินตนาการของผู้วาดได้อย่างอิสระ ตรงตามเป้าหมายที่ผู้วาดเป็นคนกำหนด ทางด้านรูปแบบเทคนิคและวิธีการวาด


ศูนย์ศิลปะและการออกแบบ พิฆเนศรี      *** ระเบียบการ
    - เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า เรียนตามวันเวลาที่เลือกไว้
    - การขาด-ลา ทางศูนย์ฯให้สิทธิขาดลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง / คอร์ส โดยจะชดเชยให้
    - สอนทั้งทฤษฏี และปฏิบัติควบคู่กันไป ตั้งแต่พื้นฐานตามขั้นตอน ดูแลเด็กเป็นรายคนไปตามความเหมาะสม
    - สมัครแล้วเรียนได้เลยไม่ต้องรอกลุ่ม

Top ↑      

¦   Home   ¦   Introduction   ¦   Class   ¦   My Story   ¦   Ganesha   ¦   Webboard   ¦   About Us  ¦
..........................................................................................................

>